GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Společnost EKOFILTR spol. s r. o., se sídlem Divnice 134, Slavičín – průmyslová zóna, PSČ 763 21, IČO 45467587, zapsané v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 5037 vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen „My“, „EKOFILTR“, „správce“ nebo také „Společnost“) přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů svých klientů a uživatelů svých webových stránek. Společnost EKOFITLR zejména dbá na řádné zabezpečení těchto údajů, to vše v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
1. Obsah zásad zpracování a ochrany osobních údajů 
1.1. V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme podrobně a transparentním způsobem seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají získávání a zpracování osobních údajů při poskytování služeb Společností, jakož i v souvislosti s užíváním webových stránek www.ekofiltr.cz (dále též jen „webové stránky“).
1.2. V tomto dokumentu najdete zejména odpovědi na následující otázky:
- kdo je správcem osobních údajů a jakým způsobem jej lze kontaktovat;
- k jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány; 
- jaké osobní údaje jsou zpracovávány; 
- odkud jsou osobní údaje získávány a jak probíhá jejich zpracování;
- na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány (zejména zda jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu);
- po jakou dobu budou osobní údaje uloženy;
- komu mohou být osobní údaje předávány;
- jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů; a
- na koho se můžete v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů obrátit.
1.3. Jelikož je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy poskytli, byly přesné a úplné, upozorňujeme v návaznosti na jejich zpracování na Vaši povinnost informovat nás o jakékoli změně v těchto osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.
 
2. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje
2.1. Provozovatelem webových stránek a zároveň správcem osobních údajů je společnost EKOFILTR.
2.2. Se svými dotazy či požadavky se můžete na EKOFILTR kdykoli obrátit:
- e-mailovou zprávou zaslanou na adresu: ekofiltr@ekofiltr.cz; 
- telefonicky na č. 577 341 305;
- poštou na adrese Divnice 134, Slavičín – průmyslová zóna, PSČ 763 21.
Kontaktní údaje naleznete rovněž na webových stránkách www.ekofiltr.cz. 
 
3. Účel zpracování osobních údajů
3.1. Abychom Vám mohli prodat naše zboží a provozovat naše webové stránky, zpracováváme některé osobní údaje, a to:
3.1.1. osobní údaje, které nám poskytnete ve Vaší poptávce přes elektronický poptávkový formulář umístěný na našich webových stránkách www.ekofiltr.cz
- tuto poptávku vyhodnotíme a sestavíme odpovídající nabídku a v případě uzavření příslušné kupní smlouvy (Vaše akceptace nabídky) tuto kupní smlouvu plníme;
- nedojde-li k uzavření kupní smlouvy, resp. nebude-li na základě Vaší poptávky zpracována nabídka, a to ať už z jakéhokoli důvodu nebo tato námi zpracovaná nabídka nebude Vámi akceptována (uzavření smlouvy), budou Vaše osobní údaje vymazány, nebude-li dán jiný zákonný důvod jejich zpracování.
3.2. Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem marketingu a zkvalitňování poskytovaných služeb klientům, pokud jsme k tomu obdrželi Váš souhlas.
3.3. Osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy zpracováváme rovněž za účelem plnění právních povinností (zejména účetní a daňové legislativy; vyřizování reklamací, apod.), jakož i za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek).
 
4. Jaké osobní údaje zpracováváme?
4.1. Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo. 
4.2. Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.
 
5. Původ osobních údajů a způsob jejich zpracování
5.1. Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás.
5.2. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
 
6. Na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány?
6.1. Údaje, které nám poskytnete při sjednávání kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní zpracováváme, abychom mohli uzavřít a plnit kupní smlouvu, zejména dodat poptávané zboží. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti, resp. pro splnění kupní smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, proto nevyžaduje zvláštní souhlas z Vaší strany. V případě, že nám osobní údaje v potřebném rozsahu neposkytnete, nebude možné vyřídit Vaše požadavky, resp. uzavřít a plnit kupní smlouvu. 
6.2. Zpracování Vašich osobních údajů může být rovněž nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, a které nám ukládá zejména daňová a účetní legislativa (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňové předpisy). Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o jednotlivých uzavřených smlouvách a s nimi související komunikaci. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, Váš souhlas k tomu není nezbytný.
6.3. V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o případy, kdy společnost EKOFILTR uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy. 
6.4. Pro účely zasílání obchodních sdělení vč. zasílání personalizovaných nabídek a telemarketingu zpracováváme Vaše osobní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Tím není dotčena možnost zpracování Vaší e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu i bez Vašeho souhlasu za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud takovou možnost neodmítnete. Lze tak učinit při poskytnutí e-mailové adresy nebo i kdykoli později, a to zejména prostřednictvím každého jednotlivého obchodního sdělení.
 
7. Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány?
7.1. Osobní údaje, které jsou součástí kupní smlouvy, zpracováváme za účelem plnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou jste. Tím není dotčeno případné zpracování osobních údajů k jinému účelu na základě příslušného právního důvodu zpracování.
7.2. Za účelem ochrany právních nároků zpracováváme osobní údaje po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty, která počne běžet dva roky od převzetí zboží (možnost uplatnit skryté vady). V případě zahájení soudního či jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jejich pravomocném skončení a uplynutí všech lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků, ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva. Tím není dotčeno případné zpracování osobních údajů k jinému účelu na základě příslušného právního důvodu zpracování.
7.3. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, bude zpracování probíhat až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu pěti (5) let od udělení souhlasu. Tím není dotčeno případné zpracování osobních údajů k jinému účelu na základě příslušného právního důvodu zpracování.
7.4. V případě, že je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, osobní údaje jsou uchovávány po dobu, kterou vyžadují právní předpisy, zpravidla 10 let od ukončení obchodního vztahu s klientem.
7.5. Osobní údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu, resp. k jejichž zpracování již nebudeme mít odpovídající právní důvod, budou zlikvidovány. K takovému postupu bude docházet například v situacích, kdy na základě Vaší poptávky nedojde k uzavření kupní smlouvy, a to ať už z jakéhokoli důvodu.   
 
8. Komu mohou být osobní údaje předávány?
8.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro jednotlivé účely samostatně jako jejich správce, takže stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
8.2. Za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené s vámi, k ochraně našich oprávněných zájmů, jakož i za účelem plnění právních povinností mohou být osobní údaje v nezbytných případech a nezbytném rozsahu rovněž předávány:
8.2.1. poskytovatelům hostingových/cloudových služeb a souvisejících IT služeb;
8.2.2. subjektům zajišťujícím pro nás tvorbu obchodních sdělení a jejich rozesílání, tvorbu marketingových kampaní a obdobné činnosti za účelem marketingu a zkvalitňování poskytovaných služeb zákazníkům, byl-li udělen souhlas subjektu údajů;
8.2.3. poskytovatelům účetního a daňového poradenství za účelem plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
8.2.4. poskytovatelům právních služeb za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek);
8.2.5. na vyžádání příslušným orgánům veřejné moci.
8.3. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů (vyjma případu, kdy jsou údaje poskytnuty orgánům veřejné moci v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů). 
8.4. Osoby, kterým jsou osobní údaje předávány, jsou povinny poskytovat dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna adekvátní ochrana Vašich osobních údajů v souladu s požadavky právních předpisů. Tyto osoby jsou ohledně osobních údajů vázány mlčenlivostí a nejsou oprávněny osobní údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu správce, ledaže k tomu mají zákonný důvod.
8.5. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor ani mezinárodním organizacím.
 
9. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
9.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo požadovat od nás přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
9.1.1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete od nás požadovat informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány, za jakým účelem, kde Vaše osobní údaje získáváme, po jakou dobu je zpracováváme, komu je předáváme a kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.
9.1.2. Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné, nesprávné či neaktuální osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje můžete kdykoli doplnit.
9.1.3. Právo na výmaz osobních údajů znamená, že Vaše osobní údaje musíme zlikvidovat, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud nás o to požádáte. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů a není zde jiný zákonný důvod pro další zpracovávání:
(i) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
(ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a jedná se o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný; 
(iii) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování prováděného k ochraně našich oprávněných zájmů, pokud shledáme, že takové oprávněné zájmy pominuly;
(iv) domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
9.1.4. V určitých případech máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů (dotčené údaje budou označeny a nebudou předmětem žádných dalších operací zpracování). Jedná se o situace, kdy:
(i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
(ii) zpracování osobních údajů neodpovídá požadavkům právních předpisů, ale vy před jejich výmazem upřednostníte pouhé omezení jejich použití;
(iii) my již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(iv) z Vaší strany byla vznesena námitka proti zpracování, dokud nebude oprávněnost námitky prověřena.
9.1.5. Proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech vč. zpracování pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
9.1.6. Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu ty osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
9.1.7. V případě, že budete mít jakékoli výhrady ke zpracování svých osobních údajů, které provádíme, můžete podat stížnost přímo nám nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a který je dozorovým úřadem.
9.2. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, tento souhlas můžete kdykoli odvolat (elektronicky nebo poštou na adrese správce). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 
9.3. Další informace o Vašich právech jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
 
10. Další informace o podmínkách zpracování osobních údajů
10.1. Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Úplný text nařízení lze najít například na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
10.2. Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsme oprávněni v budoucnu upravovat či aktualizovat. Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.
10.3. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu ekofiltr@ekofiltr.cz nebo telefonicky na čísle +420 577 341 305, popřípadě písemně na naší adrese (Divnice 134, Slavičín – průmyslová zóna, PSČ 763 21).
Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.